General Conditions

Algemene voorwaarden             

Artikel 1   Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Retge partij is.

Artikel 2   Overeenkomst

Alle aanbiedingen van Retge zijn verblijvend, tenzij de aanbiedingen een aanvaardingstermijn bevatten.

Artikel 3   Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW.

3.2 Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

3.3 Voor reguliere bestellingen wordt de totaal prijs op de website vermeld (bij het uitchecken in de winkelwagen). Voor niet reguliere bestellingen wordt de totaal prijs inclusief transport vóóraf per e-mail gecommuniceerd.

3.4 Retge hanteert een vooruitbetaling van 100% over de totale koopprijs inclusief verzendkosten. Betalingen dienen plaats te vinden in euro’s binnen 3 dagen na factuurdatum.

3.5 De door Retge aan u geleverde zaken blijven eigendom van Retge zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichtingen jegens Retge heeft voldaan.

3.3 Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft Retge het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de producten wederom op de website te koop aan te bieden.

3.4 Retge is gerechtigd in het geval u in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert dan wel komt te verkeren de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk        procedure geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 4   Leveringen

4.1 Leverings- en afhaalafspraken worden altijd in overleg gemaakt.

4.2 Afhalen is mogelijk in Mijdrecht.