General Terms of Sale Retge Vintage and Design

 

Article 1

These General Terms of Sale are applicable to all quotes, confirmations and agreements with Retge.

 

Article 2

All offers from Retge are without obligation, unless the offers contain an acceptance period.

 

Article 3

3.1 The prices stated for the products offered are expressed in euros, including VAT.

3.2 Shipping costs are not included in the mentioned prices.

3.3 The total price including transport is communicated in advance by e-mail or app.

3.4 Retge uses a deposit of 100% on the total purchase price, including shipping costs. Payments must be made within 3 days of the invoice date.

3.5 The items delivered to you by Retge remain the property of Retge as long as you have not met your entire payment obligations to Retge.

3.6 Non-payment or late payment of the invoices gives Retge the right to suspend further execution of the agreement and to offer the products for sale on the website.

3.7 In the event that you are in Chapter 11 or are in bankruptcy or become into bankruptcy, Retge will be entitled to dissolve the agreement in whole or in part without notice of default or legal proceedings.

 

Article 4

4.1 Delivery and collection agreements are always made in consultation.

4.2 Collection is possible in Mijdrecht, The Netherlands

 

Article 5

Dutch law applies to all offers and agreements of Retge. Disputes will only be settled before the court in Amsterdam.

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Retge Vintage and Design

 

Artikel 1   Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Retge partij is.

 

Artikel 2   Overeenkomst

Alle aanbiedingen van Retge zijn vrijblijvend, tenzij de aanbiedingen een aanvaardingstermijn bevatten.

 

Artikel 3   Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euros, inclusief BTW.

3.2 Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

3.3 Bij bestelling wordt de totaal prijs inclusief transport vóóraf per e-mail of app gecommuniceerd.

3.4 Retge hanteert een aanbetaling van 100% over de totale koopprijs, inclusief verzendkosten. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 3 dagen na factuurdatum.

3.5 De door Retge aan u geleverde zaken blijven eigendom van Retge zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichtingen jegens Retge heeft voldaan.

3.6 Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft Retge het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de producten wederom op de website te koop aan te beiden.

3.7 In geval u in uitstel van betaling verkeert of in staat van faillissement verkeert danwel komt te verkeren is Retge gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk procedure geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 4   Leveringen

4.1 Leverings- en afhaalafspraken worden altijd in overleg gemaakt.

4.2 Afhalen is mogelijk in Mijdrecht, Nederland

 

Artikel 5   Geldend recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Retge is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht voor de rechtbank in Amsterdam.